Reklamační řád

ČÁST I. – Článek VIII. Všeobecných obchodních podmínek pro spotřebitele

Reklamační řád (odpovědnost za vady, záruka, reklamace)

8.1. Prodávající odpovídá za vady zboží a kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u Prodávajícího dle tohoto reklamačního řádu.

8.2. Na vyřizování reklamací se vztahují tyto Obchodní podmínky pro spotřebitele.

8.3. Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které je předmětem uzavřené smlouvy prostřednictvím elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu Prodávajícího. Tento reklamační řád je platný pro všechny obchodní případy, pokud není dohodnuto jinak.

8.4. Během záruční doby má kupující právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží včetně příslušenství, dokumentace a návodu spolu se záručním listem nebo dokladem o koupi.

8.5. Záruku lze uplatnit pouze na zboží, které má vady, je v záruční době a bylo zakoupeno u Prodávajícího. Kupující je povinen provést prohlídku zboží při jeho převzetí.

8.6. Reklamace vyřizuje Prodávající v pracovních dnech a to osobně, telefonicky nebo písemně. Pokud zboží vykazuje vady, zákazník má právo uplatnit reklamaci v souladu s ust. § 18 odst. 1 písm. 2 zákona č . 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) tak, že doručí zboží na adresu Prodávajícího Národní 5, 010 01 Žilina, spolu s kopií platného dokladu o zakoupení, a vyplní formulář na uplatnění reklamace a doručí jej Prodávajícímu. Podobu formuláře určí Prodávající a jeho vzor umístí na své internetové stránce. Reklamační formulář lze stáhnout ZDE. Kupující je povinen ve formuláři přesně označit druh a rozsah vad zboží. Reklamační řízení zboží, které lze objektivně doručit Prodávajícímu začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:

 • doručení vyplněného formuláře pro uplatnění reklamace,
 • doručení reklamovaného zboží,
 • doručení dokladu o koupi.

Pokud kupující zásilku doručuje poštou, Prodávající doporučuje zásilku se zbožím pojistit. Zboží zaslané na dobírku Prodávající nepřebírá. Prodávající doporučuje zboží vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození. Začátek reklamačního řízení je zároveň dnem uplatnění reklamace.

8.7. Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve formě emailové zprávy nebo v jiné písemné podobě, ve které je povinen přesně označit vady zboží. Prodávající je povinen poučit kupujícího o jeho právech, která mu vyplývají z ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku. Je-li reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, Prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; není-li možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

8.8. Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 Občanského zákoníku uplatňuje, je Prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace podle ust. § 2 písm. m) Zákona (předáním opraveného zboží, výměnou zboží, vrácením kupní ceny zboží, vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí) ihned, ve složitějších případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží. O ukončení reklamačního řízení a výsledku reklamace informuje Prodávající kupujícího formou dohodnutou mezi oběma smluvními stranami (např. emailovou zprávou nebo doporučeným dopisem) a zároveň bude kupujícímu spolu se zbožím doručen reklamační protokol. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může Prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení (dále jen „odborné posouzení zboží“). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže Prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady související s odborným posouzením zboží. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.

8.9. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a Prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží k odbornému posouzení. Pokud kupující zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese Prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže odpovědnost Prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

8.10. Pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže, lze místo odstranění vady vyměnit vadnou věci za bezvadnou.

8.11. Nárok na uplatnění záruky u Prodávajícího kupujícím nevzniká zejména:

 1. nepředložením dokladu o zaplacení, dodacího listu nebo záručního listu a příslušenství zboží,
 2. uplynutím záruční doby zboží,
 3. mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,
 4. používáním zboží v podmínkách v rozporu s návodem k použití zboží,
 5. neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,
 6. neodborným zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby,
 7. běžným opotřebením zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží,

8.12. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

 1. předáním opraveného zboží,
 2. výměnou zboží,
 3. vrácením kupní ceny zboží,
 4. vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
 5. písemnou výzvou k převzetí Prodávajícím určeného plnění,
 6. odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

8.13. Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat kupujícímu potvrzení. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, Prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned. Není-li možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

8.14. Záruční doba je 24 měsíců (pokud není pro konkrétní případy stanovena jiná záruční doba) a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

8.15. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

8.16. V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží. Kupující v takovém případě obdrží doklad, na kterém bude uvedeno vyměněné zboží.

8.17. Záruční opravy, pokud vznikl nárok na uplatnění záruky, jsou bezplatné.

8.18. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

8.19. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti. Prodávající může vyřídit reklamaci tímto způsobem jen pokud mu tím nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady.

8.20. Jde-li o vadu zboží, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako zboží bez vady, má kupující právo výměnu zboží za zboží jiné, funkční, stejných nebo lepších technických parametrů nebo v případě, že nemůže Prodávající provést výměnu zboží za jiné, vyřídí reklamaci vystavením dobropisu na vadné zboží.

8.21. Jde-li o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

8.22. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady a vady popsané kupujícím v reklamačním formuláři pro uplatnění reklamace.

8.23. Pokud Prodávající vyřídí reklamaci odůvodněným zamítnutím reklamace, a kupující se domnívá, že vada zboží stále existuje a nebyla odstraněna, může si kupující uplatnit své právo na odstranění vady zboží prostřednictvím soudu.

8.24. Výměna zboží za jiné v případě, že kupujícímu nevyhovuje velikost, tvar, typ apod., není možná.

ČÁST II. – Článek VIII. Všeobecných obchodních podmínek pro osoby, které nejsou spotřebiteli

Reklamační řád (odpovědnost za vady, záruka, reklamace)

8.1. Prodávající odpovídá za vady nebo vady (dále také jako „vady“) zboží. Kupující podnikatel je povinen reklamaci neprodleně uplatnit v autorizovaném servisním středisku. Jejich seznam poskytne Prodávající.

8.2. Na vyřizování reklamací kupujícího podnikatele se vztahují tyto Všeobecné obchodní podmínky pro osoby, které nejsou spotřebiteli.

8.3. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím podnikatelem od Prodávajícího prostřednictvím internetové stránky elektronického obchodu Prodávajícího. Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně sjednány jiné záruční podmínky.

8.4. Kupující podnikatel má právo uplatnit si u Prodávajícího záruku pouze na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo Prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u Prodávajícího.

8.5. Kupující podnikatel je povinen provést prohlídku zboží ihned po převzetí zboží. Pokud tak neučiní, nemůže úspěšně uplatnit nároky z chyb zjištěných po této prohlídce; uplatnit nároky z chyb si může prokáže-li, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží. V takovém případě mu bude zboží vyměněno.

8.6. Během záruční doby má kupující podnikatel právo na bezplatné odstranění vady, avšak až po nebo současně při doručení reklamovaného zboží včetně

 • jeho příslušenství,
 • dokumentace, návodu a dalších dokladů, které byly potřebné k převzetí ak užívání zboží,
 • záručním listem, pokud byl dodán výrobcem a
 • dokladem o zaplacení zboží, které je předmětem smlouvy, a to v autorizovaném servisním středisku.

Reklamační formulář lze stáhnout ZDE.

8.7. Reklamace vyřizuje Prodávající v pracovních dnech a to písemně na základě doručeného reklamačního formuláře poštou na adresu Prodávajícího. V takovém případě doručí kupující podnikatel spolu se správně vyplněním a podepsaným reklamačním formulářem i zboží včetně příslušenství dle bodu 8.6. těchto Obchodních podmínek pro podnikatele. Kupující podnikatel je povinen v reklamačním formuláři přesně označit druh a rozsah vad zboží. Náklady na přepravu reklamovaného zboží směrem od kupujícího podnikatele k Prodávajícímu hradí kupující podnikatel. Poštovné a jiné poplatky se v rámci reklamačního řízení nevracejí. Prodávající doporučuje kupujícímu podnikateli zásilku s reklamovaným zbožím pojistit. Zboží zaslané na dobírku Prodávající nepřebírá. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození.

8.8. Kupující podnikatel je povinen reklamovat vady nebo vady zboží u Prodávajícího bez zbytečného odkladu. Na vyřízení reklamace kupujícího podnikatele se nevztahuje 30 denní lhůta ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele. Lhůta pro vyřízení reklamace pro kupující podnikatele je 60 dní.

8.9. Kupující podnikatel nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl Prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

8.10. Prodávající může vždy namísto odstranění vady nebo vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu podnikateli nezpůsobí závažné obtíže.

8.11. Nárok na uplatnění záruky předmětu kupní smlouvy kupujícímu podnikateli zaniká:

 1. nebylo-li předloženo zboží včetně příslušenství, dokumentace, návodu a dalších dokladů, které byly potřebné k převzetí ak užívání zboží, záručního listu, pokud bylo dodáno výrobcem a dokladu o zaplacení zboží, které je předmětem smlouvy,
 2. neoznámením zjevných vad při převzetí zboží,
 3. uplynutím záruční doby zboží,
 4. mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím podnikatelem,
 5. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí na používání zboží,
 6. neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,
 7. poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v ČR,
 8. poškozením zboží neodvratitelnými a/nebo nepředvídatelnými událostmi,
 9. poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,
 10. neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci,
 11. zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby,
 12. běžným opotřebením zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží.

Výše uvedené bodu nemusí být splněny současně; nárok na uplatnění záruky předmětu kupní smlouvy kupujícímu podnikateli zaniká při naplnění i jen jednoho bodu.

8.12. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

 1. předáním opraveného zboží,
 2. výměnou zboží,
 3. vrácením kupní ceny zboží,
 4. vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
 5. písemnou výzvou k převzetí Prodávajícím určeného plnění, odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, avšak pouze na toto nové zboží.

8.13. Záruční doba je 12 měsíců, pokud není kupující podnikatel pro konkrétní případy obeznámen s jinou záruční dobou. Záruční doba se řídí záručními podmínkami výrobce v souladu s příslušnými podmínkami dle Obchodního zákoníku (§ 429 a násl.). Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující podnikatel nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

8.14. Reklamační řízení zboží začíná dnem, kdy jsou splněny všechny podmínky dle bodu 8.6. těchto Obchodních podmínek pro podnikatele současně, včetně doručení správně vyplněného a podepsaného reklamačního formuláře kupujícím podnikatelem

8.15. Pokud jde o vadu, na kterou se vztahuje záruka, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se Prodávající s kupujícím podnikatelem dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto chybu reklamovat.

8.16. Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem podle § 345 ods. 2 Obchodního zákoníku, může kupující podnikatel:

 1. požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za vadné zboží, dodání chybějícího zboží a požadovat odstranění právních vad,
 2. požadovat odstranění vad opravou zboží, jsou-li vady opravitelné,
 3. požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo
 4. odstoupit od smlouvy.

8.17. Volba mezi nároky uvedenými v bodě 8.16. těchto Obchodních podmínek pro podnikatele kupujícímu podnikateli náleží, jen oznámí-li ji Prodávajícímu ve včas zaslaném oznámení vad nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Uplatněný nárok nemůže kupující podnikatel měnit bez souhlasu Prodávajícího. Ukáže-li se však, že vady zboží jsou neopravitelné nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může kupující podnikatel požadovat dodání náhradního zboží, požádá-li o to Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co mu Prodávající oznámil tuto skutečnost. Neodstraní-li Prodávající vady zboží v přiměřené dodatečné lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může kupující podnikatel odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

8.18. Neoznámí-li kupující podnikatel volbu svého nároku ve lhůtě podle bodu 8.17. těchto Obchodních podmínek pro podnikatele, má nároky z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy.

8.19. Je-li dodáním zboží s vadami smlouva porušena nepodstatným způsobem, může kupující podnikatel požadovat buď dodání chybějícího zboží a odstranění ostatních vad zboží, nebo slevu z kupní ceny. Dokud kupující podnikatel neuplatní nárok na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, je Prodávající povinen dodat chybějící zboží a odstranit právní vady zboží. Ostatní vady je povinen odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním náhradního zboží; zvoleným způsobem odstranění vad však nesmí způsobit kupujícímu podnikateli vynaložení nepřiměřených nákladů.

8.20. Požaduje-li kupující podnikatel odstranění vad zboží, nemůže před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout pro tento účel Prodávajícímu, uplatnit jiné nároky z vad zboží, kromě nároku na náhradu škody, nedohodnou-li se jinak.

8.21. Dokud kupující neurčí dodatečnou přiměřenou lhůtu dle předchozího bodu nebo neuplatní nárok na slevu z kupní ceny, může Prodávající oznámit kupujícímu podnikateli, že vady odstraní v určité lhůtě. Pokud kupující podnikatel bez zbytečného odkladu poté, co obdržel toto oznámení, nesdělí Prodávajícímu svůj nesouhlas, má toto oznámení účinek určení lhůty podle bodu 8.20. těchto Obchodních podmínek pro podnikatele.

8.22. Pokud Prodávající neodstraní vady zboží ve lhůtě vyplývající z bodů 8.20. nebo 8.21. těchto Obchodních podmínek pro podnikatele, může kupující podnikatel uplatnit nárok na slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit, upozorní-li Prodávajícího na úmysl odstoupit od smlouvy při určení lhůty podle bodu 8.20 nebo v přiměřené lhůtě před odstoupením od smlouvy. Zvolený nárok nemůže kupující podnikatel bez souhlasu Prodávajícího měnit.

8.23. Pro účely těchto Obchodních podmínek pro podnikatele je porušení smlouvy podstatné, jestliže strana porušující smlouvu věděla v době uzavření smlouvy nebo v této době bylo rozumné předvídat s přihlédnutím k účelu smlouvy, který vyplynul z jejího obsahu nebo z okolností, za kterých byla smlouva uzavřena, že druhá strana nebude mít zájem na plnění povinností při takovém porušení smlouvy. Při pochybnostech se předpokládá, že porušení smlouvy není podstatné.

8.24. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené v reklamačním formuláři.

8.25. Oprávnění kupujícího podnikatele k uplatnění reklamace vady zboží je poté, co využil svého práva a požádal Prodávajícího o odstranění vady zboží dle těchto Obchodních podmínek pro podnikatele, vyčerpané a bez ohledu na výsledek reklamace již opětovně není oprávněn pro tu samou jedinečnou vadu (ne chybu stejného druhu) uplatňovat reklamaci opakovaně. V případě, že Prodávající ukončí reklamační řízení jako odůvodněné zamítnutí reklamace, ale vada výrobku objektivně existuje a nebyla odstraněna, může kupující podnikatel uplatnit své právo na odstranění vady zboží prostřednictvím soudu.

8.26. Kupující má právo na výměnu zboží do 14 dnů, pokud mu nevyhovuje velikost, tvar a typ. Zboží požadované pro výměnu nesmí být v nižší ceně než původně zakoupené.

Späť hore
  0
  Nákupný košík
  Váš košík je práznySpäť na e-shop
   Calculate Shipping
   Apply Coupon