Zásady ochrany osobních údajů

Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracovává společnost RIS Company s.r.o. se sídlem Národní 5, 010 01 Žilina, IČ: 51988275, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl: Sro, vložka č.: 71028/L (dále jen jako „provozovatel“). Při zpracovávání osobních údajů provozovatelem jste v postavení dotyčné osoby, tzn. j. osoby o které jsou zpracovávány osobní údaje, které se jí týkají. Vaše osobní údaje budou zpracovávány bezpečně, v souladu s bezpečnostní politikou provozovatele.

Jakými právy disponuje v postavení dotyčné osob

 • Právo na přístup – máte právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které o Vás máme k dispozici, jakož i na informace o tom, jak Vaše osobní údaje používáme.
 • Právo na opravu – pokud si myslíte že údaje, kterými disponujeme jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální, prosím neváhejte nás požádat, abychom tyto informace upravili, aktualizovali nebo doplnili.
 • Právo na výmaz (k zapomenutí) – máte právo nás požádat o vymazání Vašich osobních údajů.
 • Odvolat souhlas – v případech, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání osobních údajů, které jsme na jeho základě o Vás zpracovávali.
 • Právo na omezení zpracování – za určitých okolností jste oprávněni nás požádat, abychom přestali používat Vaše osobní údaje.
 • Právo na přenosnost údajů – za určitých okolností máte právo požádat nás o přenos osobních údajů, které jste nám poskytli, na jinou třetí stranu dle Vašeho výběru
 • Právo namítat – máte právo namítat vůči zpracování osobních údajů, které je založeno na našich legitimních oprávněných zájmech.
 • Právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů – pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme nespravedlivě nebo nezákonně, můžete podat stížnost na dozorčí orgán, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů Slovenské republiky.

V případě, že je poskytnutí osobních údajů zákonným / smluvním požadavkem, jste jako dotyčná osoba povinna poskytnout tyto osobní údaje. Neposkytnutí osobních údajů nezbytných k uzavření smlouvy může mít za následek neuzavření smluvního vztahu.

V případě podání námitky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, máte právo podat podnět nebo žádost písemně na adresu sídla společnosti: sídlem Národní 5, 010 01 Žilina nebo na e-mail info@bystredeti.eu.

Provozovatel neuskutečňuje přenos osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

Informace o zpracovávání osobních údajů klientů

Zákonné povinnosti

Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem plnění našich zákonných povinností v oblasti daní a účetnictví a v oblasti reklamací. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů bude čl. Čl. 1 písm. c) Nařízení GDPR, což znamená, že Vaše osobní údaje budou zpracovávány na základě plnění našich zákonných povinností. V případě, že budeme zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem plnění našich zákonných povinností v oblasti daní, účetnictví a reklamací, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, číslo bankovního účtu, e-mail, případně jiné osobní údaje nezbytné k vyřízení agendy související s reklamací v souladu se zásadou minimalizace. V případě plnění povinností v oblasti zabezpečování ochrany před legalizací příjmů z trestné činnosti a zajišťování ochrany před financováním terorismu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 5 let od ukončení našeho smluvního vztahu, resp. 5 let od provedení obchodu. V případě plnění daňových a účetních povinností budeme zpracovávat Vaše osobní údaje po dobu 10 let od splnění zákonné povinnosti. V případě plnění našich povinností souvisejících s reklamací budeme zpracovávat Vaše osobní údaje po dobu 1 roku od vyřízení agendy související s reklamací.

Zmluvné povinnosti

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem plnění našich povinností vyplývajících ze smluv i správy smluvních vztahů, kterých jste účastníkem. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů bude čl. Čl. 1 písm. b) Nařízení GDPR, což znamená že Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste vy jako dotčená osoba. Vaše osobní údaje budeme za tímto účelem zpracovávat v rozsahu: identifikační údaje, adresní a kontaktní údaje. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.

Oprávněné zájmy

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat za účelem provádění interní evidence, uplatňování právních nároků vyplývajících ze smluv a za účelem zajištění evidence uplatněných práv a porušení ochrany 18/2018 Sb. O ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů (dále jen „zákon“). Právním základem zpracování osobních údajů je Čl. Čl. 1 písm. f) Nařízení GDPR, což znamená, že Vaše osobní údaje budou zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů. Hlavními oprávněnými zájmy jsou interní evidence, uplatňování právních nároků vyplývajících ze smluv a zajištění evidence uplatněných práv a porušení ochrany podle zákona. V případě, že budeme zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem uplatňování právních nároků, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu: jméno, příjmení, tel. číslo, e-mail, titul resp. osobní údaje uvedené ve smlouvách v souladu se zásadou minimalizace. V případě, že budeme zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem provádění interní evidence, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu: jméno, příjmení, titul, e-mail, tel. číslo. V případě, že budeme Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem zajišťování evidence uplatněných práv a porušení, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu: osobních údajů uvedených v podnětu. V případě provádění interní evidence budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu. V případě uplatňování právních nároků budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 10 let od skončení smluvního vztahu. V případě zabezpečování evidence uplatněných práv a porušení podle zákona, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje po dobu 6 měsíců od uplynutí 5 let kdy jste si uplatnili právo, resp. došlo k porušení ochrany osobních údajů.

Příjemci

Příjemcem Vašich osobních údajů budou pověřeny osoby nebo jiné osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem společnosti RIS COMPANY, s. r. o.

Informace o zpracovávání osobních údajů návštěvníků webové stránky

Návštěvníci webové stránky

1. Vaše osobní údaje

Při návštěvě této webové stránky o vás automaticky shromažďujeme tyto osobní údaje:
• informace o stránkách, které navštívíte na této webové stránce;
• datum a čas vaší návštěvy,
• vaše IP adresa,
• váš webový prohlížeč,
• webová stránka (URL), kterou jste navštívili před návštěvou této webové stránky a
• některé soubory cookie (viz Oddíl 2.1 níže).

Kromě toho shromažďujeme jakékoli informace, které nám poskytnete během používání této webové stránky.

Když žádáme, abyste nám poskytli jakékoli osobní údaje, není to povinné. Ale pokud tak neučiníte, nebudete moci využívat všechny funkce naší webové stránky.

2. Soubory cookie, Google Analytics, Facebook a rozšíření AddThis

2.1. Soubory cookie

Tato webová stránka používá takzvané soubory cookie. Cookie představuje malý soubor, který může být vytvořen ve vašem počítači při návštěvě webové stránky. Soubory cookie se obvykle používají k poskytnutí dodatečných funkcí pro návštěvníky v rámci stránky. Mohou být například vytvořeny k tomu, aby sledovaly vaši návštěvu a podporovaly vaši navigaci na webových stránkách, pomohly vám pokračovat tam, kde jste skončili, a/nebo si zapamatovali vaše preference a nastavení, když opět navštívíte webovou stránku. Soubor cookie nemá přístup k datům na vašem počítači a nemůže přečíst nebo upravit jakékoli údaje ve vašem počítači.

Většina souborů cookie používaných na této webové stránce se nazývá dočasné soubory cookie. Po opuštění webové stránky se tyto soubory automaticky vymažou. Trvalé soubory cookie naopak zůstanou ve vašem počítači do té doby, dokud je neodstraníte ve vašem prohlížeči. Trvalé soubory cookie používáme například k tomu, aby vás stránka při návštěvě v budoucnu poznala.

Chcete-li spravovat soubory cookie vytvořené ve vašem počítači, můžete upravit nastavení prohlížeče tak, aby vás upozornil, když chce web vytvořit soubor cookie, případně můžete zcela zablokovat soubory cookie. Můžete také vymazat soubory cookie, které již byly vytvořeny ve vašem počítači. Chcete-li získat další informace o tom, jak provést tyto kroky, podívejte se do funkce „Nápověda“ ve vašem prohlížeči.

Upozorňujeme však na to, že zakázání souborů cookie může mít vliv na vaše online zážitky a/nebo vám znemožnit plně využívat naši webovou stránku.

2.2. Google Analytics

Tato webová stránka využívá službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc., 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá soubory cookie, které nám pomohou analyzovat, jak používáte tyto webové stránky. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání webové stránky budou předány a uloženy firmou Google na serverech ve Spojených státech. Pokud tato webová stránka anonymizuje IP adresy, vaše IP adresa budou zkrácena společností Google v rámci členského státu EU nebo jiného členského státu EHP ještě před přenosem do Spojených států. Pouze ve výjimečných situacích se na servery Google ve Spojených státech přenese úplná IP adresa a až tam se zkrátí. Google použije tyto informace pro účely vyhodnocování vašeho používání webové stránky, sestavení zpráv o aktivitě na stránce pro operátory webové stránky a poskytování dalších služeb týkajících se aktivity webové stránky a používání internetu. Společnost Google nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými údaji, které má k dispozici. Společnosti Google můžete zabránit sbírat informace (včetně vaší IP adresy) prostřednictvím souborů cookie a zabránit zpracování těchto informací tak, že si stáhnete toto rozšíření prohlížeče a nainstalujete si jej: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Další informace o podmínkách používání a ochrany osobních údajů naleznete v Podmínkách služby Google Analytics nebo Pravidlech ochrany soukromí Google Analytics. Upozorňujeme vás, že na této webové stránce je Google Analytics doplněna o „gat.anonymizeIp();“ k zajištění sběru anonymních IP adres (IP maskování).

2.3. Rozšíření sociální sítě Facebook (tlačítko Líbí se mi to)

Naše stránky mají integrovaná rozšíření sociální sítě Facebook provozované společností Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA. Rozšíření Facebooku se vyznačují logem Facebooku nebo tlačítkem „Líbí se mi to“ („Like“) na naší webové stránce. Zde naleznete přehled o rozšířeních sociální sítě Facebook: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Když navštívíte naše stránky, rozšíření vytvoří spojení mezi vaším prohlížečem a serverem sociální sítě Facebook. Facebook získá pomocí vaší IP adresy informace, že jste navštívili naši webovou stránku. Pokud kliknete na sociální síti Facebook na tlačítko „Líbí se mi to“, dokud jste přihlášeni do svého účtu na sociální síti Facebook, můžete propojit obsah našich stránek na vašem profilu na sociální síti Facebook. Facebook tak může spojit vaši návštěvu naší stránky s vaším uživatelským účtem. Zdůrazňujeme, že jako poskytovatel této webové stránky nemáme znalosti o obsahu přenášených údajů nebo o tom, jak je společnost Facebook používá. Další informace naleznete ve Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Facebook na adrese http://de-de.facebook.com/policy.php.

Pokud si nepřejete, aby Facebook spojoval vaši návštěvu naší stránky s vaším účtem na Facebooku, odhlaste se před návštěvou naší stránky z vašeho účtu na sociální síti Facebook.

2.4. Rozšírení AddThis

Naše webová stránka používá také sociální bookmarkingové rozšíření s názvem „AddThis“, které poskytuje společnost Oracle Corporation, 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065 (dále jen „Oracle“). Prostřednictvím služby AddThis poskytuje společnost Oracle také služby webové analýzy. AddThis používá k realizaci popsané funkcionality soubory cookie. Společnost Oracle sbírá informace jako vaše IP adresa nebo chování na naší stránce za účelem vyhodnocení způsobu, jakým ji používáte a vytvoření anonymizovaných hlášení o aktivitě na webové stránce. Tyto informace použije společnost Oracle pro účely poskytování cílené inzerce. Oracle může přenést shromážděné informace na své servery nebo třetí strany mimo EU/EHP.

Další podrobnosti o kategoriích shromažďovaných údajů a jejich zpracování jsou k dispozici na adrese http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

Vůči sbírání údajů společností Oracle můžete namítat podle pokynů na adrese http://www.youronlinechoices.eu/.

Kontaktní formuláře – zájemci o informace

Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem provedení úkonů souvisejících s posouzením Vaší poptávky, kterou jste realizovali prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na naší webové stránce. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů bude čl. Čl. 1 písm. b) Nařízení GDPR, což znamená, že Vaše osobní údaje budou zpracovávány na základě provedení opatření před uzavřením smlouvy. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v rozsahu: jméno, e-mail, případně jiné osobní údaje, které jste uvedli do kontaktního formuláře. Po doručení Vaší poptávky, kterou jste realizovali prostřednictvím kontaktního formuláře budou Vaše osobní údaje zpracovávány po dobu 10 dnů od skončení měsíce, ve kterém byla poptávka doručena.

Příjemci

Příjemcem Vašich osobních údajů budou pověřeny osoby nebo jiné osoby ve smluvním vztahu s provozovatelem včetně správce webové stránky, subjekty, kterým je provozovatel povinen poskytnout osobní údaje ze zákona, jednatel společnosti.

V případě, že budeme mít zájem zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem propagace naší společnosti, budete o těchto skutečnostech předem vyrozuměn ve zvláštním dokumentu.

Späť hore
  0
  Nákupný košík
  Váš košík je práznySpäť na e-shop
   Calculate Shipping
   Apply Coupon