Všeobecné obchodní podmínky

ČÁST I. – VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SPOTŘEBITELY

Prodávající:

Obchodní jméno: RIS Company, s. 1 r. o.
Adresa: Národní 5, 010 01 Žilina

IČ: 51988275
DIČ: 2120860049
IČ DPH: SK2120860049

Práva forma: Společnost s ručením omezeným

Zapsaný: v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl Sro, vložka č.j. 71028/L

Zastoupen: Ing. Lucia Risková – jednatel, Ing. Tomáš Riska – jednatel

Emailová adresa: info@bystredeti.eu
Telefonní číslo: +421 917 900 089
Poštovní adresa: Národní 5, 010 01 Žilina

Webová stránka: www.bystredeti.eu

Název banky: Československá obchodní banka, a.s.
IBAN: SK05 7500 0000 0040 2646 0062

BIC (SWIFT): CEKOSKBX

(dále jen „Prodávající“)

Orgán dozoru:

Slovenská obchodní inspekce (SOI)
Inspektorát SOI pro Žilinský kraj
Předměstská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1
Odbor výkonu dozoru
e-mailová adresa za@soi.sk

Tel. čj. 041/763 21 30, 041/724 58 68
fax č. 041/763 21 39

Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jako „Obchodní podmínky pro spotřebitele“) upravují práva a povinnosti Prodávajícího a kupujícího – spotřebitele (také jako „kupující“ nebo „zákazník“), vyplývající z kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu Prodávajícího.

Článek I. – Všeobecná ustanovení

1.1. Kupujícím se ve smyslu této ČÁSTI I. Obchodních podmínek pro spotřebitele rozumí spotřebitel.

1.2. Spotřebitelem je ve smyslu těchto Obchodních podmínek pro spotřebitele podle § 2 písm. a) zákona 250/2007 o ochraně spotřebitele fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

1.3. Pro uzavření kupní smlouvy a následné plnění práv a povinností, kupující jako spotřebitel ve smyslu platných právních předpisů poskytne tyto osobní údaje: jméno, příjmení, poštovní a fakturační adresu, mobilní telefonní číslo, e-mailový kontakt.

1.4. Obchodní podmínky pro spotřebitele jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že Prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, v níž si dohodnou podmínky rozdílně od těchto Obchodních podmínek pro spotřebitele, bude se jejich smluvní vztah vykládat ve smyslu písemně uzavřené kupní smlouvy.

Článek II. – Uzavření kupní smlouvy

2.1. Kupní smlouva je uzavřena závazným potvrzením resp. akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího Prodávajícím ve formě vyplněné a odeslané objednávky s povinností platby na internetové stránce Prodávajícího (dále jen „Objednávka“).

2.2. Závazné akceptování návrhu provede Prodávající nejpozději ve lhůtě do 2 pracovních dnů po odeslání objednávky kupujícím. Závazné akceptování návrhu bude provedeno prostřednictvím zaslané elektronické pošty o akceptování objednávky na emailovou adresu kupujícího, kterou zadal při vyplňování objednávky. Prodávající akceptuje objednávku až po ověření dostupnosti zboží, platných cen a termínu dodání zboží požadovaného kupujícím. Závazné akceptování návrhu zaslané elektronickou poštou bude označeno jako „Potvrzení objednávky“. V případě zjištění vyšší ceny je Prodávající povinen vyžádat od kupujícího souhlas se změnou ceny dle aktuálního ceníku Prodávajícího před potvrzením objednávky. Udělením tohoto souhlasu se smlouva považuje za uzavřenou.

2.3. Elektronická pošta Prodávajícího, zaslaná na emailovou adresu kupujícího po odeslání jeho objednávky, označená jako „Oznámení o přijetí objednávky“, „Přijetí objednávky“, „Návrh na změnu objednávky“ a pod. nemá účinky závazného akceptování návrhu t.j. uzavření kupní smlouvy, ale má jen informativní charakter příp. je novým návrhem Prodávajícího o možnosti uplatnění slevy z kupní ceny, poskytnutí zboží jiné jakosti, jiné formy doručení a pod.

2.4. Závazné akceptování návrhu resp. objednávky obsahuje informace zejména o: specifikaci zboží jako předmětu kupní smlouvy, ceně zboží a/nebo jiných služeb, dodací lhůtě zboží, místě, kde má být zboží dodáno, o ceně, podmínkách, způsobu a termínu doručení zboží.

2.5. Podle novely zákona č.. 222/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nelze od 1.1. 2013 měnit údaje v již vystavené faktuře. Údaje v faktuře lze měnit pouze v případě, kdy zákazník zboží ještě nepřijal a nezaplatil.

2.6. Stornování objednávky je možné do doby, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky. Stornování objednávky lze provést telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

Článek III. – Práva a povinnosti prodávajícího

3.1. Prodávající je povinen zejména:

a. po uzavření smlouvy t.j. po závazném akceptování objednávky dodat kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit jej nebo vybavit k přepravě způsobem potřebným k jeho uchování a ochraně,

b. zajistit, aby předmětné zboží splňovalo platné právní předpisy ČR,

c. doručit kupujícímu (v elektronické nebo fyzické podobě) veškeré podklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (návody v českém jazyce, daňový doklad)

3.2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny ze strany kupujícího za objednané zboží.

3.3. Při osobním odběru zboží má Prodávající právo ověřit totožnost kupujícího nebo osoby pověřené k odběru zboží, příp. předložením potvrzujícího emailu o akceptování objednávky a to za účelem jeho identifikace t.j. zda se zboží skutečně předává osobě, která uzavřela kupní smlouvu na dálku.

Článek IV. – Práva a povinnosti kupujícího

4.1. Kupující je povinen zejména:

a. uhradit Prodávajícímu dohodnutou kupní cenu, včetně nákladů na doručení zboží,

b. převzít objednané nebo zaplacené zboží,

c. potvrdit převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby,

4.2. Kupující má právo na doručení zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém smluvními stranami v závazném akceptování objednávky.

Článek V. – Dodací a platební podmínky

5.1. Prodávající nabízí zboží dle vystavených vzorů, katalogů, typových listů a vzorníků, umístěných na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.

5.2. Prodávající se zavazuje dodat zboží, které je předmětem uzavřené smlouvy, ve lhůtě do 7 pracovních dnů prostřednictvím přepravce. V případě nepředvídatelných okolností (vyšší moc) se může dodací doba prodloužit. O tom je Prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího mailem nebo prostřednictvím SMS. Cena za doručení jedné objednávky na dobírku je 1,30 eur. Platba platební kartou u kurýra není zpoplatněna a je možná pouze pro doručení do ČR.

5.3. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v objednávce kupujícího, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že kupující bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy, zboží nepřevezme do 3 pracovních dnů po uplynutí lhůty uvedené v uzavřené kupní smlouvě, vzniká Prodávajícímu nárok na uplatnění náhrady za vzniklou škodu ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení objednávky a to ve smyslu § 420 občanského zákoníku. Po uplynutí 5 pracovních dnů ode dne kdy byl kupující povinen zboží převzít, je Prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě. V případě, že si zákazník zboží nepřevezme při prvním doručení, přestože byl o místě a čase předem prokazatelně informován, a požaduje opětovné doručení zboží, je povinen uhradit kromě nákladů na zboží a poštovné i náklady opětovného doručení zboží a to platbou bankovním převodem předem .

5.4. Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží, pokud uplyne lhůta k jeho převzetí kupujícím.

5.5. Místo, které je uvedeno v akceptaci objednávky je místem dodání zboží.

5.6. V případě, že Prodávající zajistí přepravu zboží kupujícímu na místo určené v kupní smlouvě kupujícím, a kupující byl o místě a čase předem prokazatelně informován, kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti k převzetí. zboží uvedeného v kupní smlouvě a podepsat zápis o doručení a předání zboží. Třetí osoba zmocněná k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě je povinna předložit Prodávajícímu nebo přepravci písemné zmocnění. Zboží se považuje za převzaté ve smyslu bodu 10.2. těchto Obchodních podmínek pro spotřebitele.

5.7. Kupující je povinen, za přítomnosti přepravce, zkontrolovat zboží a jeho obal, bezprostředně při jeho dodání. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit přepravci. V případě zjištění poškození zboží nebo jeho obalu při jeho převzetí kupujícím je ten povinen ihned při převzetí zboží vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží (škodový zápis), jehož správnost potvrdí přepravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného Prodávajícímu může Prodávající po uzavření škodné události s přepravcem poskytnout slevu na zboží, poškození opravit a v případě neodstranitelných vad zboží dodat kupujícímu nové zboží, případně postupovat jiným zákonným způsobem.

5.8. Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží Prodávajícím ve lhůtě uvedené v 5.2. Obchodních podmínek pro spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy a Prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou kupní cenu.

5.9. Kupní cenu může kupující uhradit způsobem zvoleným v objednávce z následujících možností: Platba převodem nebo vkladem na účet Prodávajícího, na dobírku, platba kartou. Platba kartou může být realizována přes zprostředkovatele (provozovatele platební brány), přičemž tato platba končí na bankovním účtu provozovatele platební brány, který ji postoupí prodávajícímu v dávce po skončení měsíce.

5.10. Pokud kupující nepřevezme zboží podle bodu 5.3. těchto Obchodních podmínek pro spotřebitele, Prodávající je oprávněn od kupujícího požadovat poplatek za uskladnění ve výši 0,50 eur za jeden den uskladnění, pokud se nedohodnou jinak. Tímto není dotčeno právo Prodávajícího žádat od kupujícího náhradu škody způsobené mu prodlením s převzetím zboží dle bodu 5.3. těchto Obchodních podmínek pro spotřebitele.

Článek VI. – Kupní cena

6.1. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě, včetně nákladů na doručení zboží (dále jen „kupní cena“) formou bezhotovostního převodu nebo vkladem na účet Prodávajícího, dobírkou v místě dodání zboží, platbou kartou uvedený v závazné akceptaci objednávky. Platba kartou může být realizována přes zprostředkovatele (provozovatele platební brány), přičemž tato platba končí na bankovním účtu provozovatele platební brány, který ji postoupí prodávajícímu v dávce po skončení měsíce.

6.2. Pokud kupující uhradí Prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem nebo vkladem na účet Prodávajícího, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet Prodávajícího.

6.3. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu za objednané zboží ve lhůtě dle uzavřené kupní smlouvy, nejpozději však při dodání zboží.

6.4. Zaplatí-li kupující Prodávajícímu kupní cenu za zboží objednané ve smyslu uzavřené kupní smlouvy, kupující může odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny jen v souladu s platnými právními předpisy ČR.

Článek VII. – Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

7.1. Vlastnické právo objednaného zboží přechází na kupujícího jeho převzetím na místě dodání určeném v objednávce kupujícího.

7.2. Nebezpečí škody na zboží, které je předmětem uzavřené kupní smlouvy, přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od Prodávajícího resp. osobou jím pověřenou.

Článek VII. – Reklamační řád (odpovědnost za vady, záruka, reklamace)

8.1. Prodávající odpovídá za vady zboží a kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u Prodávajícího dle tohoto reklamačního řádu.

8.2. Na vyřizování reklamací se vztahují tyto Obchodní podmínky pro spotřebitele.

8.3. Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které je předmětem uzavřené smlouvy prostřednictvím elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu Prodávajícího. Tento reklamační řád je platný pro všechny obchodní případy, pokud není dohodnuto jinak.

8.4. Během záruční doby má kupující právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží včetně příslušenství, dokumentace a návodu spolu se záručním listem nebo dokladem o koupi.

8.5. Záruku lze uplatnit pouze na zboží, které má vady, je v záruční době a bylo zakoupeno u Prodávajícího. Kupující je povinen provést prohlídku zboží při jeho převzetí.

8.6. Reklamace vyřizuje Prodávající v pracovních dnech a to osobně, telefonicky nebo písemně. Pokud zboží vykazuje vady, zákazník má právo uplatnit reklamaci v souladu s ust. § 18 odst. 1 písm. 2 zákona č . 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) tak, že doručí zboží na adresu Prodávajícího Národní 5, 010 01 Žilina, spolu s kopií platného dokladu o zakoupení, a vyplní formulář na uplatnění reklamace a doručí jej Prodávajícímu. Podobu formuláře určí Prodávající a jeho vzor umístí na své internetové stránce. Reklamační formulář lze stáhnout ZDE. Kupující je povinen ve formuláři přesně označit druh a rozsah vad zboží. Reklamační řízení zboží, které lze objektivně doručit Prodávajícímu začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:

 • doručení vyplněného formuláře pro uplatnění reklamace,
 • doručení reklamovaného zboží,
 • doručení dokladu o koupi.

Pokud kupující zásilku doručuje poštou, Prodávající doporučuje zásilku se zbožím pojistit. Zboží zaslané na dobírku Prodávající nepřebírá. Prodávající doporučuje zboží vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození. Začátek reklamačního řízení je zároveň dnem uplatnění reklamace.

8.7. Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve formě emailové zprávy nebo v jiné písemné podobě, ve které je povinen přesně označit vady zboží. Prodávající je povinen poučit kupujícího o jeho právech, která mu vyplývají z ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku. Je-li reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, Prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned; není-li možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

8.8. Na základě rozhodnutí kupujícího, které ze svých práv ve smyslu ust. § 622 a ust. § 623 Občanského zákoníku uplatňuje, je Prodávající nebo určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace podle ust. § 2 písm. m) Zákona (předáním opraveného zboží, výměnou zboží, vrácením kupní ceny zboží, vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí) ihned, ve složitějších případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu zboží, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží. O ukončení reklamačního řízení a výsledku reklamace informuje Prodávající kupujícího formou dohodnutou mezi oběma smluvními stranami (např. emailovou zprávou nebo doporučeným dopisem) a zároveň bude kupujícímu spolu se zbožím doručen reklamační protokol. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může Prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení (dále jen „odborné posouzení zboží“). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže Prodávající od kupujícího vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady související s odborným posouzením zboží. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.

8.9. Pokud kupující reklamaci zboží uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a Prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující zaslat zboží k odbornému posouzení. Pokud kupující zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese Prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující odborným posouzením prokáže odpovědnost Prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

8.10. Pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže, lze místo odstranění vady vyměnit vadnou věci za bezvadnou.

8.11. Nárok na uplatnění záruky u Prodávajícího kupujícím nevzniká zejména:

 1. nepředložením dokladu o zaplacení, dodacího listu nebo záručního listu a příslušenství zboží,
 2. uplynutím záruční doby zboží,
 3. mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím,
 4. používáním zboží v podmínkách v rozporu s návodem k použití zboží,
 5. neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,
 6. neodborným zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby,
 7. běžným opotřebením zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží,

8.12. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

 1. předáním opraveného zboží,
 2. výměnou zboží,
 3. vrácením kupní ceny zboží,
 4. vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
 5. písemnou výzvou k převzetí Prodávajícím určeného plnění,
 6. odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

8.13. Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat kupujícímu potvrzení. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, Prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned. Není-li možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

8.14. Záruční doba je 24 měsíců (pokud není pro konkrétní případy stanovena jiná záruční doba) a začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

8.15. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

8.16. V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží. Kupující v takovém případě obdrží doklad, na kterém bude uvedeno vyměněné zboží.

8.17. Záruční opravy, pokud vznikl nárok na uplatnění záruky, jsou bezplatné.

8.18. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

8.19. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti. Prodávající může vyřídit reklamaci tímto způsobem jen pokud mu tím nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady.

8.20. Jde-li o vadu zboží, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako zboží bez vady, má kupující právo výměnu zboží za zboží jiné, funkční, stejných nebo lepších technických parametrů nebo v případě, že nemůže Prodávající provést výměnu zboží za jiné, vyřídí reklamaci vystavením dobropisu na vadné zboží.

8.21. Jde-li o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

8.22. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady a vady popsané kupujícím v reklamačním formuláři pro uplatnění reklamace.

8.23. Pokud Prodávající vyřídí reklamaci odůvodněným zamítnutím reklamace, a kupující se domnívá, že vada zboží stále existuje a nebyla odstraněna, může si kupující uplatnit své právo na odstranění vady zboží prostřednictvím soudu.

8.24. Výměna zboží za jiné v případě, že kupujícímu nevyhovuje velikost, tvar, typ apod., není možná.

Článek IX. – Ochrana osobních údajů

9.1. Prodávající přijal přiměřená technická, organizační a personální opatření odpovídající způsobu zpracování osobních údajů, přičemž vzal v úvahu zejména použitelné technické prostředky, důvěrnost a důležitost zpracovávaných osobních údajů, jakož i rozsah možných rizik, která jsou způsobilá narušit bezpečnost nebo funkčnost jeho informačních systémů ve smyslu zákona čj. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR podle těchto pravidel zpracování pravidel zpracování.

Článek X. – Odstoupení od kupní smlouvy

10.1. Kupující má právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu za podmínek upravených zákonem č.j. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory Prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží“). Kupující má právo v rámci této lhůty zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém „kamenném“ obchodě. Používání zboží a jeho následné vrácení i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

10.2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dni ode dne převzetí zboží. Zboží se považuje za převzaté:

 • když kupující nebo jím určená třetí osoba převezme zboží; nebo
 • když kupující nebo jím určená třetí osoba převezme zboží, které bylo dodáno jako poslední (pokud se zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodává odděleně); nebo
 • když kupující nebo jím určená třetí osoba převezme poslední díl nebo kus (dodává-li se zboží sestávající z více dílů nebo kusů); nebo
 • když kupující nebo jím určená třetí osoba převezme první dodané zboží (pokud je zboží dodáváno opakovaně během vymezeného období).

10.3. Odstoupení od smlouvy může kupující uplatnit u Prodávajícího v listinné podobě prostřednictvím správně vyplněného a podepsaného formuláře pro odstoupení od smlouvy

 • zaslaného poštou na adresu Prodávajícího nebo
 • prokazatelně předaného Prodávajícímu.

Formulář pro odstoupení od smlouvy lze stáhnout zde; po uzavření smlouvy Prodávající zašle vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy kupujícímu na jeho e-mailovou adresu.

10.4. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující zašle nebo předá Prodávajícímu správně vyplněný a podepsaný vzorový formulář o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy. Správně vyplněný a podepsaný vzorový formulář o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí obsahovat údaje v něm požadované, minimálně:

 • přesnou specifikaci zboží,
 • datum objednání,
 • jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů,
 • adresa spotřebitele/spotřebitelů,
 • podpis spotřebitele/spotřebitelů.

10.5. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy, pokud je předmětem takové smlouvy dodání zboží.

10.6. Po odstoupení od smlouvy Prodávající vrátí kupujícímu veškeré platby, které mu uhradil v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží kupujícímu. Prodávající není povinen vrátit dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný druh doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízí Prodávající. Platby budou kupujícímu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bude Prodávajícímu doručen vyplněný vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě, pokud výslovně nesouhlasil s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoli dalších poplatků. Platba za zakoupené zboží bude kupujícímu uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na adresu Prodávajícího nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve.

10.7. Kupující je povinen zboží spolu s příslušenstvím jako návod, záruční list nebo doklad o zaplacení zaslat zpět na adresu Prodávajícího, nebo jej fyzicky doručit na adresu Prodávajícího nejpozději do 14 dnů ode dne předání správně vyplněného a podepsaného vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na poště nebo osobně předaného Prodávajícímu. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14-ti denní lhůty. Pokud zboží posílá kupující poštou, Prodávající jej doporučuje zboží pojistit. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození. Zásilky na dobírku Prodávající nepřebírá.

10.8. Přímé náklady na vrácení zboží nese kupující. Pokud zboží vzhledem k jeho povaze nelze vrátit poštou, předpokládaný odhad těchto nákladů kupujícího je 3,5,- Eur.

10.9. Kupující odpovídá za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku zacházení s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. Odstoupí-li kupující od smlouvy a doručí Prodávajícímu zboží, které je použito a je poškozeno nebo neúplné, Prodávající má vůči kupujícímu nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu resp. Prodávající má právo požadovat od kupujícího náhradu škody. Pokud kupující náhradu škody dobrovolně neuhradí, Prodávající je oprávněn podat vůči kupujícímu žalobu o náhradu takto vzniklé škody u příslušného soudu.

10.10. Odstoupí-li kupující od smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související se smlouvou, od které kupující odstoupil.

10.11. Nesplní-li kupující některou z jeho povinností uvedených v tomto Článku X., odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a Prodávající není povinen vrátit všechny prokazatelné zaplacené platby kupujícímu; Prodávající má v tomto případě nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.

10.12. Důkazní břemeno o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nese kupující.

10.13. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy předmětem které je

 • prodej zboží, jehož cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který Prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele,
 • prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
 • prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
 • prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím,
 • prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání lze uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které Prodávající nemůže ovlivnit,
 • provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal Prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy Prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,
 • prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,
 • prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,
 • poskytnutí ubytovacích služeb k jinému účelu než k účelu bydlení, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se Prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo v dohodnuté lhůtě,
 • poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud jeho poskytování bylo zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

10.14. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě nemožnosti plnění kupní smlouvy podle § 575 a násl. Občanského zákoníku. Jako nemožnost plnění je možno posoudit případy jako vyprodání zásob výrobce, nedostupnost zboží výrobce, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl takové závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností Prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení všeho úsilí, které lze od Prodávajícího spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě nebo ceně určené těmito Obchodními podmínkami pro spotřebitele a pod. Prodávající je povinen o této skutečnosti informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou cenu za zboží dohodnutou v kupní smlouvě ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy a to způsobem jakým kupující cenu uhradil, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy iv případě, že kupující nepřevzal zboží do 5 pracovních dnů ode dne kdy byl kupující povinen toto zboží převzít.

Článek XI. – Alternativní řešení sporů

11.1. Kupující – spotřebitel má právo obrátit se na Prodávajícího se žádostí o nápravu v případě, že nebyl spokojen se způsobem, kterým Prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva. Spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu (dále jen „návrh“) subjektu alternativního řešení sporů, pokud Prodávající na žádost o nápravu podle předchozí věty odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání. Subjekty alternativního řešení sporů jsou orgány a oprávněné právnické osoby ve smyslu § 3 zákona č . 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů, a to například. Slovenská obchodní inspekce, přičemž kupující – spotřebitel je oprávněn si vybrat subjekt alternativního řešení spotřebitelských sporů na který se obrátí.

11.2. Kupující – spotřebitel při podání návrhu postupuje ve smyslu § 12 zákona č.j. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů. Alternativním řešením sporů lze urovnat spor mezi kupujícím – spotřebitelem a Prodávajícím, vyplývající ze spotřebitelské smlouvy resp. související se spotřebitelskou smlouvou. Hodnota sporu, který se urovnává alternativním řešením sporů, musí přesahovat částku 20,- Eur. Subjekt alternativního řešení sporů může požadovat od kupujícího – spotřebitele poplatek za zahájení alternativního řešení sporu; tento poplatek nesmí přesáhnout částku pět eur včetně daně z přidané hodnoty. Subjekt alternativního řešení sporů může požadovat zaplacení poplatku nejprve současně se zasláním oznámení o zahájení alternativního řešení sporu.

11.3. Kupující – spotřebitel je oprávněn použít platformu řešení sporů online (dále jen jako „RSO“) k řešení svých sporů, v jazyce, který si zvolí. Kupující – spotřebitel může k alternativnímu řešení svého sporu využít platformu RSO, která je dostupná na webové stránce: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Kupující – spotřebitel při předkládání podání platformě RSO vyplní elektronický formulář stížnosti. Informace, které předloží, musí být dostatečné k určení příslušného subjektu alternativního řešení sporů online. Kupující – spotřebitel může přiložit dokumenty na podporu své stížnosti.

Článek XII. – Závěrečná ustanovení

12.1. Je-li kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoli její změna musí mít písemnou formu.

12.2. Komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat zejména ve formě e-mailových zpráv, resp. prostřednictvím listovních zásilek.

12.3. Smluvní vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami pro spotřebitele se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele, zákona č.j. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu a dalšími právními předpisy, kterými se řídí vztah mezi prodávajícím a spotřebitelem.

12.4. Pokud kupující dá prokazatelný souhlas s těmito Obchodními podmínkami pro spotřebitele a zašle závaznou objednávku, uzavřená kupní smlouva se řídí těmito Obchodními podmínkami pro spotřebitele, pokud se smluvní strany nedohodly jinak.

ČÁST II. – VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO OSOBY, KTERÉ NEJSOU SPOTŘEBITELY

Prodávající:

Obchodní jméno: RIS Company, s. 1 r. O.
Adresa: Národní 5, 010 01 Žilina
IČ: 51988275
DIČ: 2120860049
IČ DPH: SK2120860049

Práva forma: Společnost s ručením omezeným

Zapsaný: v Obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl Sro, vložka č.j. 71028/L

Zastoupen: Ing. Lucia Risková – jednatel, Ing. Tomáš Riska – jednatel

Emailová adresa: info@bystredeti.eu
Telefonní číslo: +421 917 900 089
Poštovní adresa: Národní 5, 010 01 Žilina

Webová stránka: www.bystredeti.eu

Název banky: Československá obchodní banka, a.s.
IBAN: SK05 7500 0000 0040 2646 0062
BIC (SWIFT): CEKOSKBX

(dále jen „Prodávající“)

Preambula

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také jako „Obchodní podmínky pro podnikatele“) stanoví práva a povinnosti Prodávajícího a kupujícího, kterou je osoba, která není spotřebitelem (také jako „kupující podnikatel“), vyplývající z kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu Prodávajícího.

Článek I. – Všeobecná ustanovení

1.1. Kupujícím podnikatelem se ve smyslu této části Obchodních podmínek pro podnikatele rozumí každá osoba, která není spotřebitelem. Kupujícím podnikatelem je zejména osoba zapsaná v obchodním rejstříku; osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění; osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů; fyzická osoba, která provádí zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

1.2. Kupující podnikatel při zadávání objednávky uvede zejména své obchodní jméno, sídlo (místo podnikání), IČO, DIČ, DIČ, fakturační údaje, telefonní číslo, e-mailový kontakt osoby jednající jménem podnikatele.

1.3. Kupující podnikatel bere na vědomí a je si vědom, že podmínky odstoupení od smlouvy, záruky a samotný postup při reklamaci upravený v těchto Obchodních podmínkách pro podnikatele a pod. jsou odlišné než v Obchodních podmínkách pro spotřebitele.

1.4. Obchodní podmínky pro podnikatele jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že Prodávající a kupující podnikatel uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky rozdílně od těchto Obchodních podmínek pro podnikatele, bude jejich smluvní vztah vykládán ve smyslu písemně uzavřené kupní smlouvy.

Článek II. – Uzavření kupní smlouvy

2.1. Kupní smlouva je uzavřena závazným potvrzením resp. akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího Prodávajícím ve formě vyplněné a odeslané objednávky s povinností platby na internetové stránce Prodávajícího (dále jen „Objednávka“).

2.2. Závazné akceptování návrhu provede Prodávající nejpozději ve lhůtě do 2 pracovních dnů po odeslání objednávky kupujícím. Závazné akceptování návrhu bude provedeno prostřednictvím zaslané elektronické pošty o akceptování objednávky na emailovou adresu kupujícího, kterou zadal při vyplňování objednávky. Prodávající akceptuje objednávku až po ověření dostupnosti zboží, platných cen a termínu dodání zboží požadovaného kupujícím. Závazné akceptování návrhu zaslané elektronickou poštou bude označeno jako „Potvrzení objednávky“.

2.3. Elektronická pošta Prodávajícího, zaslaná na emailovou adresu kupujícího po odeslání jeho objednávky, označená jako „Oznámení o přijetí objednávky“, „Přijetí objednávky“, „Návrh na změnu objednávky“ a pod. nemá účinky závazného akceptování návrhu t.j. uzavření kupní smlouvy, ale má jen informativní charakter příp. je novým návrhem Prodávajícího o možnosti uplatnění slevy z kupní ceny, poskytnutí zboží jiné jakosti, jiné formy doručení a pod. V případě pokud Prodávající před uzavřením smlouvy t.j. před zasláním závazného akceptování návrhu zašle kupujícímu návrh na změnu objednávky, kupní smlouva ve smyslu tohoto návrhu může být uzavřena jen v případě, že kupující takto změněný návrh akceptuje.

2.4. Závazné akceptování návrhu resp. objednávky obsahuje informace zejména o: specifikaci zboží jako předmětu kupní smlouvy, ceně zboží a/nebo jiných služeb, dodací lhůtě zboží, místě, kde má být zboží dodáno, o ceně, podmínkách, způsobu a termínu doručení zboží a pod.

2.5. Prodej akčního zboží se na internetové stránce Prodávajícího řídí kromě těchto Obchodních podmínek pro podnikatele i závaznými podmínkami příslušné akce. V případě, že kupující podnikatel zašle objednávku zboží v rozporu s podmínkami příslušné akce, Prodávající je oprávněn objednávku kupujícího neakceptovat resp. stornovat. O stornování objednávky bude kupující podnikatel informován prostřednictvím e-mailu a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě do 14 dnů na jím určený účet, pokud se s Prodávajícím nedohodne jinak.

2.6. Kupující má právo stornovat závazně odeslanou objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením Prodávajícím, po závazném potvrzení objednávky je to možné jen v případě dohody s Prodávajícím. V případě stornování potvrzené objednávky Prodávajícím nebo pokud kupující podnikatel nevyzvedne objednané zboží, které je předmětem uzavřené kupní smlouvy, je kupující podnikatel povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10,- Eur. Tím není dotčeno právo Prodávajícího uplatňovat si u kupujícího podnikatele odpovědnost za škodu, která Prodávajícímu jednáním kupujícího podnikatele vznikla

Článek III. – Práva a povinnosti prodávajícího

3.1. Prodávající je povinen zejména:

po uzavření smlouvy t.j. po závazném akceptování objednávky dodat kupujícímu podnikateli zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit je nebo vybavit k přepravě způsobem potřebným k jeho uchování a ochraně,
zajistit, aby předmětné zboží splňovalo platné právní předpisy ČR,
doručit kupujícímu podnikateli (v elektronické nebo fyzické podobě) veškeré podklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (návody v českém jazyce, daňový doklad),
3.2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny ze strany kupujícího podnikatele za objednané zboží.

3.3. Při osobním odběru zboží má Prodávající právo ověřit totožnost kupujícího podnikatele nebo osoby pověřené k odběru zboží, příp. předložením potvrzujícího emailu o akceptování objednávky a to za účelem jeho identifikace t.j. zda se zboží skutečně předává osobě, která uzavřela kupní smlouvu.

Článek IV. – Práva a povinnosti kupujícího

4.1. Kupující podnikatel je povinen zejména:

 1. uhradit Prodávajícímu dohodnutou kupní cenu, včetně nákladů na doručení zboží,
 2. převzít objednané nebo zaplacené zboží,
 3. potvrdit převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby,

4.2. Kupující podnikatel má právo na doručení zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém smluvními stranami v závazném akceptování objednávky.

Článek V. – Dodací a platební podmínky

5.1. Prodávající nabízí zboží dle vystavených vzorů, katalogů, typových listů a vzorníků, umístěných na internetové stránce elektronického obchodu Prodávajícího.

5.2. Prodávající se zavazuje dodat zboží, které je předmětem uzavřené smlouvy, ve lhůtě do 7 pracovních dnů prostřednictvím přepravce. V případě nepředvídatelných okolností (vyšší moc) se může dodací doba prodloužit. O tom je Prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího mailem nebo prostřednictvím SMS. Cena za doručení jedné objednávky na dobírku je 1,30 eur. Platba platební kartou u kurýra není zpoplatněna a je možná pouze pro doručení do ČR.

5.3. Kupující podnikatel je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v objednávce kupujícího podnikatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že kupující podnikatel bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy, zboží nepřevezme do 3 pracovních dnů po uplynutí lhůty uvedené v uzavřené kupní smlouvě, prodávající má nárok na uplatnění náhrady za vzniklou škodu ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení objednávky. Po uplynutí 5 pracovních dnů ode dne kdy byl kupující podnikatel povinen zboží převzít, je Prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a prodat zboží třetí osobě.

5.4. V případě, že Prodávající zajistí přepravu zboží kupujícímu podnikateli na místo určené v kupní smlouvě kupujícím podnikatelem, a kupující podnikatel byl o místě a čase předem prokazatelně informován, kupující podnikatel je povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou zmocní pro případ své nepřítomnosti k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě a podepsat zápis o doručení a předání zboží. Třetí osoba zmocněná k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě je povinna předložit Prodávajícímu nebo přepravci písemné zmocnění.

5.5. Kupující podnikatel je povinen, za přítomnosti přepravce, zkontrolovat zboží a jeho obal, bezprostředně při jeho dodání. V případě, že kupující podnikatel zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit přepravci. V případě zjištění poškození zboží nebo jeho obalu při jeho převzetí kupujícím podnikatelem je ten povinen ihned při převzetí zboží vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží (škodový zápis), jehož správnost potvrdí přepravce.

5.6. Kupní cenu může kupující uhradit způsobem zvoleným v objednávce z následujících možností: Platba převodem nebo vkladem na účet Prodávajícího, na dobírku, platba kartou. Platba kartou může být realizována přes zprostředkovatele (provozovatele platební brány), přičemž tato platba končí na bankovním účtu provozovatele platební brány, který ji postoupí prodávajícímu v dávce po skončení měsíce.

5.7. Pokud kupující podnikatel nepřevezme zboží podle bodu 5.3. těchto Obchodních podmínek, Prodávající je oprávněn od kupujícího podnikatele požadovat i poplatek za uskladnění ve výši 0,50 eur za jeden den uskladnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Tímto není dotčeno právo Prodávajícího žádat od kupujícího podnikatele náhradu škody způsobené mu prodlením s převzetím zboží dle bodu 5.3. těchto Obchodních podmínek.

5.8. Kupující podnikatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že váha, rozměry a ostatní údaje o zboží obsažené v katalozích, prospektech a jiných písemnostech Prodávajícího udávané výrobcem se mohou lišit od skutečnosti o ± 3% z uvedené hodnoty.

5.9. Prodávající neodpovídá kupujícímu podnikateli za opožděné dodání zboží zaviněnou kurýrní službou (nebo udáním nesprávné adresy kupujícího podnikatele), za případné nedodání zboží (vinou dodavatele), za poškození zásilky zaviněné kurýrní službou, nebo poštou (v takovém případě je nutno uplatňovat reklamaci přímo u pracovníka kurýrní služby, nebo na poště).

Článek VI. – Kupní cena

6.1. Kupující podnikatel je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě, včetně nákladů na doručení zboží (dále jen „kupní cena“) formou bezhotovostního převodu nebo vkladem na účet Prodávajícího, platby kartou nebo dobírkou v místě dodání zboží, uvedený v závazné akceptaci objednávky .

6.2. Pokud kupující podnikatel uhradí Prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem nebo vkladem na účet Prodávajícího, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet Prodávajícího.

6.3. Kupující podnikatel je povinen zaplatit kupní cenu za objednané zboží ve lhůtě dle uzavřené kupní smlouvy, nejpozději však při dodání zboží.

6.4. Poplatky a náklady spojené s montáží a přemisťováním zboží nejsou zahrnuty v kupní ceně zboží a Prodávající tyto služby není povinen kupujícímu podnikateli poskytnout.

6.5. Akciové ceny jsou platné do vyprodání zásob, pokud u konkrétního produktu není uvedeno jinak.

Článek VII. – Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

7.1. Vlastnické právo objednaného zboží, přechází na kupujícího podnikatele úplným zaplacením kupní ceny.

7.2. Nebezpečí škody na zboží, které je předmětem uzavřené kupní smlouvy, přechází na kupujícího podnikatele úplným zaplacením kupní ceny objednaného zboží.

Článek VIII. – Reklamační řád (odpovědnost za vady, záruka, reklamace)

8.1. Prodávající odpovídá za vady nebo vady (dále také jako „vady“) zboží. Kupující podnikatel je povinen reklamaci neprodleně uplatnit v autorizovaném servisním středisku. Jejich seznam poskytne Prodávající.

8.2. Na vyřizování reklamací kupujícího podnikatele se vztahují tyto Všeobecné obchodní podmínky pro osoby, které nejsou spotřebiteli.

8.3. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím podnikatelem od Prodávajícího prostřednictvím internetové stránky elektronického obchodu Prodávajícího. Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně sjednány jiné záruční podmínky.

8.4. Kupující podnikatel má právo uplatnit si u Prodávajícího záruku pouze na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo Prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u Prodávajícího.

8.5. Kupující podnikatel je povinen provést prohlídku zboží ihned po převzetí zboží. Pokud tak neučiní, nemůže úspěšně uplatnit nároky z chyb zjištěných po této prohlídce; uplatnit nároky z chyb si může prokáže-li, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží. V takovém případě mu bude zboží vyměněno.

8.6. Během záruční doby má kupující podnikatel právo na bezplatné odstranění vady, avšak až po nebo současně při doručení reklamovaného zboží včetně

 • jeho příslušenství,
 • dokumentace, návodu a dalších dokladů, které byly potřebné k převzetí ak užívání zboží,
 • záručním listem, pokud byl dodán výrobcem a
 • dokladem o zaplacení zboží, které je předmětem smlouvy, a to v autorizovaném servisním středisku.

Reklamační formulář lze stáhnout ZDE.

8.7. Reklamace vyřizuje Prodávající v pracovních dnech a to písemně na základě doručeného reklamačního formuláře poštou na adresu Prodávajícího. V takovém případě doručí kupující podnikatel spolu se správně vyplněním a podepsaným reklamačním formulářem i zboží včetně příslušenství dle bodu 8.6. těchto Obchodních podmínek pro podnikatele. Kupující podnikatel je povinen v reklamačním formuláři přesně označit druh a rozsah vad zboží. Náklady na přepravu reklamovaného zboží směrem od kupujícího podnikatele k Prodávajícímu hradí kupující podnikatel. Poštovné a jiné poplatky se v rámci reklamačního řízení nevracejí. Prodávající doporučuje kupujícímu podnikateli zásilku s reklamovaným zbožím pojistit. Zboží zaslané na dobírku Prodávající nepřebírá. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození.

8.8. Kupující podnikatel je povinen reklamovat vady nebo vady zboží u Prodávajícího bez zbytečného odkladu. Na vyřízení reklamace kupujícího podnikatele se nevztahuje 30 denní lhůta ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele. Lhůta pro vyřízení reklamace pro kupující podnikatele je 60 dní.

8.9. Kupující podnikatel nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl Prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

8.10. Prodávající může vždy namísto odstranění vady nebo vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu podnikateli nezpůsobí závažné obtíže.

8.11. Nárok na uplatnění záruky předmětu kupní smlouvy kupujícímu podnikateli zaniká:

 1. nebylo-li předloženo zboží včetně příslušenství, dokumentace, návodu a dalších dokladů, které byly potřebné k převzetí ak užívání zboží, záručního listu, pokud bylo dodáno výrobcem a dokladu o zaplacení zboží, které je předmětem smlouvy,
 2. neoznámením zjevných vad při převzetí zboží,
 3. uplynutím záruční doby zboží,
 4. mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím podnikatelem,
 5. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí na používání zboží,
 6. neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží,
 7. poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v ČR,
 8. poškozením zboží neodvratitelnými a/nebo nepředvídatelnými událostmi,
 9. poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením,
 10. neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci,
 11. zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby,
 12. běžným opotřebením zboží (nebo jeho části) způsobené používáním zboží.

Výše uvedené bodu nemusí být splněny současně; nárok na uplatnění záruky předmětu kupní smlouvy kupujícímu podnikateli zaniká při naplnění i jen jednoho bodu.

8.12. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

 1. předáním opraveného zboží,
 2. výměnou zboží,
 3. vrácením kupní ceny zboží,
 4. vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
 5. písemnou výzvou k převzetí Prodávajícím určeného plnění, odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

V případě výměny zboží za nové začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, avšak pouze na toto nové zboží.

8.13. Záruční doba je 12 měsíců, pokud není kupující podnikatel pro konkrétní případy obeznámen s jinou záruční dobou. Záruční doba se řídí záručními podmínkami výrobce v souladu s příslušnými podmínkami dle Obchodního zákoníku (§ 429 a násl.). Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující podnikatel nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

8.14. Reklamační řízení zboží začíná dnem, kdy jsou splněny všechny podmínky dle bodu 8.6. těchto Obchodních podmínek pro podnikatele současně, včetně doručení správně vyplněného a podepsaného reklamačního formuláře kupujícím podnikatelem

8.15. Pokud jde o vadu, na kterou se vztahuje záruka, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se Prodávající s kupujícím podnikatelem dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto chybu reklamovat.

8.16. Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem podle § 345 ods. 2 Obchodního zákoníku, může kupující podnikatel:

 1. požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za vadné zboží, dodání chybějícího zboží a požadovat odstranění právních vad,
 2. požadovat odstranění vad opravou zboží, jsou-li vady opravitelné,
 3. požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo
 4. odstoupit od smlouvy.

8.17. Volba mezi nároky uvedenými v bodě 8.16. těchto Obchodních podmínek pro podnikatele kupujícímu podnikateli náleží, jen oznámí-li ji Prodávajícímu ve včas zaslaném oznámení vad nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Uplatněný nárok nemůže kupující podnikatel měnit bez souhlasu Prodávajícího. Ukáže-li se však, že vady zboží jsou neopravitelné nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může kupující podnikatel požadovat dodání náhradního zboží, požádá-li o to Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co mu Prodávající oznámil tuto skutečnost. Neodstraní-li Prodávající vady zboží v přiměřené dodatečné lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může kupující podnikatel odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

8.18. Neoznámí-li kupující podnikatel volbu svého nároku ve lhůtě podle bodu 8.17. těchto Obchodních podmínek pro podnikatele, má nároky z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy.

8.19. Je-li dodáním zboží s vadami smlouva porušena nepodstatným způsobem, může kupující podnikatel požadovat buď dodání chybějícího zboží a odstranění ostatních vad zboží, nebo slevu z kupní ceny. Dokud kupující podnikatel neuplatní nárok na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, je Prodávající povinen dodat chybějící zboží a odstranit právní vady zboží. Ostatní vady je povinen odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním náhradního zboží; zvoleným způsobem odstranění vad však nesmí způsobit kupujícímu podnikateli vynaložení nepřiměřených nákladů.

8.20. Požaduje-li kupující podnikatel odstranění vad zboží, nemůže před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout pro tento účel Prodávajícímu, uplatnit jiné nároky z vad zboží, kromě nároku na náhradu škody, nedohodnou-li se jinak.

8.21. Dokud kupující neurčí dodatečnou přiměřenou lhůtu dle předchozího bodu nebo neuplatní nárok na slevu z kupní ceny, může Prodávající oznámit kupujícímu podnikateli, že vady odstraní v určité lhůtě. Pokud kupující podnikatel bez zbytečného odkladu poté, co obdržel toto oznámení, nesdělí Prodávajícímu svůj nesouhlas, má toto oznámení účinek určení lhůty podle bodu 8.20. těchto Obchodních podmínek pro podnikatele.

8.22. Pokud Prodávající neodstraní vady zboží ve lhůtě vyplývající z bodů 8.20. nebo 8.21. těchto Obchodních podmínek pro podnikatele, může kupující podnikatel uplatnit nárok na slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit, upozorní-li Prodávajícího na úmysl odstoupit od smlouvy při určení lhůty podle bodu 8.20 nebo v přiměřené lhůtě před odstoupením od smlouvy. Zvolený nárok nemůže kupující podnikatel bez souhlasu Prodávajícího měnit.

8.23. Pro účely těchto Obchodních podmínek pro podnikatele je porušení smlouvy podstatné, jestliže strana porušující smlouvu věděla v době uzavření smlouvy nebo v této době bylo rozumné předvídat s přihlédnutím k účelu smlouvy, který vyplynul z jejího obsahu nebo z okolností, za kterých byla smlouva uzavřena, že druhá strana nebude mít zájem na plnění povinností při takovém porušení smlouvy. Při pochybnostech se předpokládá, že porušení smlouvy není podstatné.

8.24. Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené v reklamačním formuláři.

8.25. Oprávnění kupujícího podnikatele k uplatnění reklamace vady zboží je poté, co využil svého práva a požádal Prodávajícího o odstranění vady zboží dle těchto Obchodních podmínek pro podnikatele, vyčerpané a bez ohledu na výsledek reklamace již opětovně není oprávněn pro tu samou jedinečnou vadu (ne chybu stejného druhu) uplatňovat reklamaci opakovaně. V případě, že Prodávající ukončí reklamační řízení jako odůvodněné zamítnutí reklamace, ale vada výrobku objektivně existuje a nebyla odstraněna, může kupující podnikatel uplatnit své právo na odstranění vady zboží prostřednictvím soudu.

8.26. Kupující má právo na výměnu zboží do 14 dnů, pokud mu nevyhovuje velikost, tvar a typ. Zboží požadované pro výměnu nesmí být v nižší ceně než původně zakoupené.

Článek IX. – Ochrana osobních údajů

9.1. Prodávající přijal přiměřená technická, organizační a personální opatření odpovídající způsobu zpracování osobních údajů, přičemž vzal v úvahu zejména použitelné technické prostředky, důvěrnost a důležitost zpracovávaných osobních údajů, jakož i rozsah možných rizik, která jsou způsobilá narušit bezpečnost nebo funkčnost jeho informačních systémů ve smyslu zákona čj. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR podle těchto pravidel zpracování.

Článek IX. – Odstoupení od kupní smlouvy

10.1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě nemožnosti plnění kupní smlouvy. Jako nemožnost plnění je možno posoudit případy jako vyprodání zásob výrobce, nedostupnost zboží výrobce, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl takové závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností Prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení všeho úsilí, které lze od Prodávajícího spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží kupujícímu podnikateli ve lhůtě nebo ceně určené těmito Obchodními podmínkami pro podnikatele a pod. Prodávající je povinen o této skutečnosti informovat kupujícího podnikatele a vrátit mu již zaplacenou cenu za zboží dohodnutou v kupní smlouvě ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy a to způsobem, jakým kupující podnikatel cenu uhradil, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy iv případě,

 • nepřevzal-li kupující podnikatel zboží do 5 pracovních dnů ode dne kdy byl kupující podnikatel povinen toto zboží převzít, nebo
 • nezaplatil-li kupující podnikatel celou kupní cenu ve lhůtě do 5 pracovních dnů po uplynutí splatnosti.

10.2.Kupující podnikatel může od kupní smlouvy odstoupit podle Článku VIII. těchto Obchodních podmínek pro podnikatele a ve smyslu ustanovení zákona č.j. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník.

Formulář pro odstoupení od smlouvy lze stáhnout zde; po uzavření smlouvy Prodávající zašle vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy kupujícímu na jeho e-mailovou adresu.

Článek XI. – Závěrečná ustanovení

11.1. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení Obchodního zákoníku.

11.2. Tyto Obchodní podmínky pro podnikatele nabývají účinnosti vůči kupujícímu podnikateli jeho odesláním závazné elektronické objednávky s povinností platby, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

11.3 Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 20.01.2023.

11.4 Tyto Obchodní podmínky ztrácejí účinnost po nabytí účinnosti pozdějších VP.

Späť hore
  0
  Nákupný košík
  Váš košík je práznySpäť na e-shop
   Calculate Shipping
   Apply Coupon