Vrácení zboží

ČÁST I. – Článek X. Všeobecných obchodních podmínek pro spotřebitele

Odstúpení od kúpní smlouvy

10.1. Kupující má právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu za podmínek upravených zákonem č.j. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory Prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží“). Kupující má právo v rámci této lhůty zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém „kamenném“ obchodě. Používání zboží a jeho následné vrácení Prodávajícímu není možné posuzovat jako odzkoušení. Kupující může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží , i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

10.2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne převzetí zboží. Zboží se považuje za převzaté:

 • když kupující nebo jím určená třetí osoba převezme zboží; nebo
 • když kupující nebo jím určená třetí osoba převezme zboží, které bylo dodáno jako poslední (pokud se zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodává odděleně); nebo
 • když kupující nebo jím určená třetí osoba převezme poslední díl nebo kus (dodává-li se zboží sestávající z více dílů nebo kusů); nebo
 • když kupující nebo jím určená třetí osoba převezme první dodané zboží (pokud je zboží dodáváno opakovaně během vymezeného období).

10.3. Odstoupení od smlouvy může kupující uplatnit u Prodávajícího v listinné podobě prostřednictvím správně vyplněného a podepsaného formuláře pro odstoupení od smlouvy

 • zaslaného poštou na adresu Prodávajícího nebo
 • prokazatelně předaného Prodávajícímu.

Formulář pro odstoupení od smlouvy lze stáhnout zde; po uzavření smlouvy Prodávající zašle vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy kupujícímu na jeho e-mailovou adresu.

10.4. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující zašle nebo předá Prodávajícímu správně vyplněný a podepsaný vzorový formulář o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy. Správně vyplněný a podepsaný vzorový formulář o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí obsahovat údaje v něm požadované, minimálně:

 • přesnou specifikaci zboží,
 • datum objednání,
 • jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů,
 • adresa spotřebitele/spotřebitelů,
 • podpis spotřebitele/spotřebitelů.

10.5. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy, pokud je předmětem takové smlouvy dodání zboží.

10.6. Po odstoupení od smlouvy Prodávající vrátí kupujícímu veškeré platby, které mu uhradil v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží kupujícímu. Prodávající není povinen vrátit dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný druh doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízí Prodávající. Platby budou kupujícímu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bude Prodávajícímu doručen vyplněný vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě, pokud výslovně nesouhlasil s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoli dalších poplatků. Platba za zakoupené zboží bude kupujícímu uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na adresu Prodávajícího nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve.

10.7. Kupující je povinen zboží spolu s příslušenstvím jako návod, záruční list nebo doklad o zaplacení zaslat zpět na adresu Prodávajícího, nebo jej fyzicky doručit na adresu Prodávajícího nejpozději do 14 dnů ode dne předání správně vyplněného a podepsaného vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na poště nebo osobně předaného Prodávajícímu. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14-ti denní lhůty. Pokud zboží posílá kupující poštou, Prodávající jej doporučuje zboží pojistit. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození. Zásilky na dobírku Prodávající nepřebírá.

10.8. Přímé náklady na vrácení zboží nese kupující. Pokud zboží vzhledem k jeho povaze nelze vrátit poštou, předpokládaný odhad těchto nákladů kupujícího je 3,5,- Eur.

10.9. Kupující odpovídá za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku zacházení s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. Odstoupí-li kupující od smlouvy a doručí Prodávajícímu zboží, které je použito a je poškozeno nebo neúplné, Prodávající má vůči kupujícímu nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu resp. Prodávající má právo požadovat od kupujícího náhradu škody. Pokud kupující náhradu škody dobrovolně neuhradí, Prodávající je oprávněn podat vůči kupujícímu žalobu o náhradu takto vzniklé škody u příslušného soudu.

10.10. Odstoupí-li kupující od smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související se smlouvou, od které kupující odstoupil.

10.11. Nesplní-li kupující některou z jeho povinností uvedených v tomto Článku X., odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a Prodávající není povinen vrátit všechny prokazatelné zaplacené platby kupujícímu; Prodávající má v tomto případě nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.

10.12. Důkazní břemeno o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nese kupující.

10.13. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy předmětem které je

 • prodej zboží, jehož cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který Prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného zvlášť pro jednoho spotřebitele,
 • prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
 • prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
 • prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smícháno s jiným zbožím,
 • prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla dohodnuta v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání lze uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které Prodávající nemůže ovlivnit,
 • provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal Prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy Prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,
 • prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,
 • prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,
 • poskytnutí ubytovacích služeb k jinému účelu než k účelu bydlení, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se Prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo v dohodnuté lhůtě,
 • poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud jeho poskytování bylo zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

10.14. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě nemožnosti plnění kupní smlouvy podle § 575 a násl. Občanského zákoníku. Jako nemožnost plnění je možno posoudit případy jako vyprodání zásob výrobce, nedostupnost zboží výrobce, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl takové závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností Prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení všeho úsilí, které lze od Prodávajícího spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě nebo ceně určené těmito Obchodními podmínkami pro spotřebitele a pod. Prodávající je povinen o této skutečnosti informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou cenu za zboží dohodnutou v kupní smlouvě ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy a to způsobem jakým kupující cenu uhradil, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy iv případě, že kupující nepřevzal zboží do 5 pracovních dnů ode dne kdy byl kupující povinen toto zboží převzít.

ČÁST II. – Článek X. Všeobecných obchodních podmínek pro osoby, které nejsou spotřebiteli

Odstoupení od kupní smlouvy

10.1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě nemožnosti plnění kupní smlouvy. Jako nemožnost plnění je možno posoudit případy jako vyprodání zásob výrobce, nedostupnost zboží výrobce, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl takové závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností Prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení všeho úsilí, které lze od Prodávajícího spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží kupujícímu podnikateli ve lhůtě nebo ceně určené těmito Obchodními podmínkami pro podnikatele a pod. Prodávající je povinen o této skutečnosti informovat kupujícího podnikatele a vrátit mu již zaplacenou cenu za zboží dohodnutou v kupní smlouvě ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy a to způsobem, jakým kupující podnikatel cenu uhradil, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy iv případě,

 • nepřevzal-li kupující podnikatel zboží do 5 pracovních dnů ode dne kdy byl kupující podnikatel povinen toto zboží převzít, nebo
 • nezaplatil-li kupující podnikatel celou kupní cenu ve lhůtě do 5 pracovních dnů po uplynutí splatnosti.

10.2.Kupující podnikatel může od kupní smlouvy odstoupit podle Článku VIII. těchto Obchodních podmínek pro podnikatele a ve smyslu ustanovení zákona č.j. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník.

Formulář pro odstoupení od smlouvy lze stáhnout zde; po uzavření smlouvy Prodávající zašle vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy kupujícímu na jeho e-mailovou adresu.

Späť hore
  0
  Nákupný košík
  Váš košík je práznySpäť na e-shop
   Calculate Shipping
   Apply Coupon